Untitled Document

คำขวัญอำเภอเพ็ญ "กระติ๊บข้าวใหญ่ บั้งไฟล้าน ตำนานประวัติศาสตพระธาตุนางเพ็ญ เป็นประตูสู่อินโดจีน"

              


    
        นายวิชัย โคตรโมลี
         เกษตรอำเภอเพ็ญ

 

              

 

     วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
     ปฎิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2564

     แผนปฎิบัติงาน

      
        
 
 

     

             
        
             
          
        
         
สารสนเทศการเกษตร
     
องค์ความรู้ (KM)
ประจำปี 2564

        
                                     องค์ความรู้ ( km) ประจำเดือน
          

        

 

    
ข่าวการระบาดศัตรูพืช
       
หน่วยงานที่น่าสนใจ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ
สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
สำนักงานเกษตรอำเภอประจักษ์ฯ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี
สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ
สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์
สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ
สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุ
ดจับ

 

 

 
ข่าวประจำเดือน มีนาคม 2564

   
 

              วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ วมอบหมายให้ นางสาวพิณนา วงษ์ศิลป์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมตลาดเกษตรกร ประจำเดือน มีนาคม 2564

     
       
 
 

             วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้ นายธนกฤต จันทคัต
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานและวางแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดอุดรธานี

        
    
 
 

        วันที่ 3-5นาคม 2564 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้ นายวิชาญ นิมาลา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ยระดับพื้นที่ ปี 2564
(รุ่นที่ 1)หลักสูตรการขับเคลื่อนงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปข.)สู่การพัฒนาธุรกิจดินและปุ๋ยชุมชน
ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

     
  
 

           วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
เกษตรอำเภอเพ็ญ ประชุมประจำเดือนสำนักงาน(DM) เพื่อชี้แจงนโยบายในการปฏิบัติงาน รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และวางแผนการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ

 

 

                ในวันที่ 9-12 มีนาคม 2564 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์
ประกอบกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตรการ
เป็นหมูพืชและการดำเนินงานคลินิกพืช ปี 2564 รุ่นที่ 4 ณ โรงแรงนภาลัย จังหวัดอุดรธานี

 

 
  

             วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการ
พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรให้เป็น Smart Farmer ครั้งที่ 2/2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ โดย นางสาวพิณนา วงษ์ศิลป์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ
การ ดำเนินการจ้ดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรฯ


 
 
 

     วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้ นายธยกฤจ จันทคัต
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักรสานตระกร้าพลาสติกบ้านดอน
แดง ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

 

   


              วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์
ประกอบกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอำเภอเพ็ญ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตร
การเป็นหมอพืชและการดำเนินการคลินิกพืช ปี 64 ออกให้บริการคลินิกพืช ห กลุ่มปลูกผักผลอดสารพิษ
หมู่ที่ 15 บ้านดงทรายทอง ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
                        

 

                 

             
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      

สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ
             ตำบลเพ็ญ   อำเภอเพ็ญ   จังหวัดอุดรธานี  41150
E-mail : phen@doae.go.th  โทรศัพท์ 0-4227-9137