Untitled Document

คำขวัญอำเภอเพ็ญ "กระติ๊บข้าวใหญ่ บั้งไฟล้าน ตำนานประวัติศาสตพระธาตุนางเพ็ญ เป็นประตูสู่อินโดจีน"

              


    
        นายวิชัย โคตรโมลี
         เกษตรอำเภอเพ็ญ

 

              

 

     วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
     ปฎิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2563

     แผนปฎิบัติงาน

      
        
 
 

     

             
        
             
          
        
         
สารสนเทศการเกษตร
     
องค์ความรู้ (KM)
ประจำปี 2564

        
                                     องค์ความรู้ ( km) ประจำเดือน
          

        

 

    
ข่าวการระบาดศัตรูพืช
       
หน่วยงานที่น่าสนใจ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ
สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
สำนักงานเกษตรอำเภอประจักษ์ฯ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี
สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ
สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์
สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ
สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุ
ดจับ

 

 

 
ข่าวประจำเดือน มกราคม 2564

    
 

    วันที่ 4 มกราคม 2564 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเพ็ญ ประชุมประจำเดือนสำนักงาน (DM) เพื่อประชุมชี้แจงนโยบายและโครงการ/แผนการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฎิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ

        
      
 

 

    วันที่ 5 มกราคม 2564 นายวิชัย โคตรโมลี มอบหมายให้ นางสาวพืณนา วงษ์ศิลป์ นักวิชาการส่เสริมการ
เกษตรชำนาญการ และนางสาวพิสมัย พิลาหลวง ประธานอาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมอบรม
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร โครงการอาสาสมัครเกษตร ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงศัตรู
ธรรมชาติและผลิตสารชีวภัณฑ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

        
   
 

            วันที่ 8 มกราคม 2564 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้ นางสาวพิณนา วงษ์ศิลป์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวสุกานดา เหล็กพล ประธานตลาดเกษตรปลอดภัย เข้า
ร่วมจัดเวทีกระบวนการเรียนรู้เวที วิเคราะห์/ประเมินสถานการณ์ โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภาย
ในสำหรับสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

     
 

             วันที่ 11 มกราคม 2564 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้ นางอาภรณ์ จำเนียรกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความ
จำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ห้องประชุมด้านหลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี


 

  

    วันที่ 12,15 มกราคม 2564 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้ นางอาภรณ์ จำเนียรกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการมาตรการภาครัฐ ปี 2563
และเร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2563/64 ผ่านระบบ video conference ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด
อุดรธานี


    

 

                 วันที่ 12 มกราคม 2563 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้ นางสาวพิณนา
วงษ์ศิลป์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายวิชาญ นิมาลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ
การ และ นายเกรียงศักดิ์ ประกอบกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมอาสาสมัครเกษตร
กิจกรรมจัดทำเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร(อกม.) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ


  

  
 

             วันที่ 14 มกราคม 2563 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ พร้อมด้วย นางสาวพิณนา วงษ์ศิลป์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วม/เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้า
เกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ ตามเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ไม้ดอกไม้ประดับ) ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการเพิ่มศักยภาพไม้ดอกไม้ประดับครบวงจร ณ บ้านยางซอง หมู่ที่ 3 ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

 

 


      วันที่ 14 มกราคม 2563 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้ นางอาภรณ์ จำเนียรกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ นายวิชาญ นิมาลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ
การ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และเครือข่าย ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2564 ณ ห้อง
ประชุมอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงศัตรูธรรมชาติและสารชีวภัณฑ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
                        

 

                 

             
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      

สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ
             ตำบลเพ็ญ   อำเภอเพ็ญ   จังหวัดอุดรธานี  41150
E-mail : phen@doae.go.th  โทรศัพท์ 0-4227-9137