Untitled Document

คำขวัญอำเภอเพ็ญ "กระติ๊บข้าวใหญ่ บั้งไฟล้าน ตำนานประวัติศาสตพระธาตุนางเพ็ญ เป็นประตูสู่อินโดจีน"

 

              


      นายวิชัย โคตรโมลี
         เกษตรอำเภอเพ็ญ

 

 

              

 

     วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
     ปฎิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2561

     แผนปฎิบัติงาน

      
        
 
 

      แผนพัฒนาระดับตำบล

                ตำบลเพ็ญ                         ตำบลจอมศรี
                ตำบลนาพู่                       ตำบลนาบัว 
                ตำบลสุมเส้า                   ตำบลบ้านเหล่า
                ตำบลเชียงหวาง
สารสนเทศการเกษตร
     
องค์ความรู้ (KM)
ประจำปี 2560

        
       องค์ความรู้ ( km) ประจำเดือน
          
        
    
ความรู้เรื่องการเกษตร
หน่วยงานที่น่าสนใจ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ
สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
สำนักงานเกษตรอำเภอประจักษ์ฯ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี
สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ
สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์
สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ
สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุ
ดจับ

 

 

ข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2560

       

   

           ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายสมพร เชาวลิต เกษตรอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้ น.ส. พิณนา
วงษ์ศิลป์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำตัวแทนเกษตรกรอำเภอเพ็ญ เข้าร่วมประกวด
กระเช้าพืชผักปลอดสารพิษ ในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี

      
    
       

                 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายสมพร เชาวลิต เกษตรอำเภอเพ็ญ ประชุมประจำเดือน
DM เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ

     
  
  

                  ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายบุญพร้อม สารพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ
การพิเศษ ร่วมสังเกตการณ์การจ่ายปัจจัยการผลิต โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ณ ศาลาวัดบ้านธาตุโพธิ์ทอง
ตำบลบ้านธาตุ

         
 
 
   

                ในวันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายสมพร เชาวลิต เกษตรอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้
นายธีระพงษ์ สุขประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานเดินวิ่งกิ่งกาชาด ณ องค์
การบริหารส่วนตำบลเตาไห โดยมี นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอเพ็ญ เป็นประธานในพิธี พร้อม
ด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนเข้าร่วมงาน จำนวน 200 คน

       
      

                     ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายสมพร เชาวลิต เกษตรอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้
นายธนกฤต จันทคัต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตอดตามโครงการ 9101 ตามรอย
เท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560
ณ ศาลากลางบ้านบ้านหลวง ตำบลนาพู่

              
 
  

                      ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายสมพร เชาวลิจ เกษตรอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้
นายอริยะ ผิวเหลือง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร แปลงมะพร้าวน้ำ
หอม บ้านหนองแสนตอ ตำบลสุมเส้า เพื่อให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดโรคแมลง

               
  

    

                ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายบุญพร้อม สารพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายชัยพร ป่วนกระโทก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านยางซอง ตำบลนาบัว โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรมจำนวน
56 ราย

      
    
  
 

                  ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายสมพร เชาวลิต เกษตรอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้
นายณรงค์ ตอพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรตำบล
โคกกลาง ที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อลดพื้นที่ทำนา

 

  

สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ
             ตำบลเพ็ญ   อำเภอเพ็ญ   จังหวัดอุดรธานี  41150
E-mail : phen@doae.go.th  โทรศัพท์ 0-4227-9137