Untitled Document

คำขวัญอำเภอเพ็ญ "กระติ๊บข้าวใหญ่ บั้งไฟล้าน ตำนานประวัติศาสตพระธาตุนางเพ็ญ เป็นประตูสู่อินโดจีน"

              


      นายวิชัย โคตรโมลี
         เกษตรอำเภอเพ็ญ

 

 

              

 

     วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
     ปฎิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2561

     แผนปฎิบัติงาน

      
        
 
 

      แผนพัฒนาระดับตำบล

                ตำบลเพ็ญ                              ตำบลจอมศรี
                ตำบลนาพู่                         ตำบลนาบัว 
                ตำบลสุมเส้า                   ตำบลบ้านเหล่า
                ตำบลเชียงหวาง
สารสนเทศการเกษตร
     
องค์ความรู้ (KM)
ประจำปี 2561

        
                                     องค์ความรู้ ( km) ประจำเดือน
          
        
    
ข่าวการระบาดศัตรูพืช
       
หน่วยงานที่น่าสนใจ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ
สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
สำนักงานเกษตรอำเภอประจักษ์ฯ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี
สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ
สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์
สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ
สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุ
ดจับ

 

 

ข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

      

         
       วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นายธง ช้างรักษา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตร
จังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะ ประกอบด้วยโครงการชลประธานอุดรธานี สหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ สถานี
พัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี (5 เสือ) พร้อมด้วย นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ ร่วมชี้แจงและติดตาม
ผลการดำเนินงาน โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอเพ็ญ โดยมีเกษตรกรเข้ารับฟัง จำนวน 67 ราย


              

             วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ พร้อมด้วย นายอริยะ ผิวเหลือง
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และ นายวิชาญ นิมาลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออก
ตรวจเยี่ยมไร่จัสมินฟาร์ม ของ นางพิศมัย โพธิ์ศรีแก้ว เกษตรกรบ้านศรีสุวรรณ หมู่ที่ 10 ตำบลเพ็ญ เพื่อ
ติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำโครงการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ส่งให้กับโรงพยาบาลเพ็ญ

  
   

             วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ พร้อมด้วยข้าราชการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ ประชุมประจำวันจันทร์ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและมอบนโยบายในการ
ปฏบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ

                   

               วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ ได้มอบหมายให้่ นางสาวพิณนา
วงษ์ศิลป์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ไปประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ
ขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่การเกษตรพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
พระพุทธบาทบัวบก ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2

      
     

                  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 จ.ส.อ. ศิวกร วาสันเทียร หัวหนาชุด ชป. จ.ส. 1331   ตำบลเพ็ญ
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้มาประสานงานที่สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ เกี่ยวกับโครงการลงแขกเกี่ยว
ข้าว โดยนายวิชาญ นิมาลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผืดชอบตำบลนาบัว ในเขต
อำเภอเพ็ญ จะจัดงานโครงการลงแขกเกี่ยวข้าว ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ บ้านยางซอง ม.3 ตำบลนาบัว
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

         
    

 

              วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี และคณะ
เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีวัดสีตะวนาราม บ้านดงเจริญ หมู่ 7 ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ในระหว่าง
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเพ็ญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

         

             วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเพ็ญ ประชุมประจำวันจันทร์ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ

          

       

               
            วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ ได้มอบหมายให้ นางสาวพิณนา
วงษ์ศิลป์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอาหาร
โครงการบริหารจัดการระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่ง
ยืน วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ อุดรธานี

  

         วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ ได้มอบหมายให้ นายบุญพร้อม สารพันธ์ นักวิชาการ
ส่งเสริมกาเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ เข้าร่วมงานโครงการลงแขกเกี่่ยวข้าว
ณ บ้านยางซอง ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ
             ตำบลเพ็ญ   อำเภอเพ็ญ   จังหวัดอุดรธานี  41150
E-mail : phen@doae.go.th  โทรศัพท์ 0-4227-9137