Untitled Document

คำขวัญอำเภอเพ็ญ "กระติ๊บข้าวใหญ่ บั้งไฟล้าน ตำนานประวัติศาสตพระธาตุนางเพ็ญ เป็นประตูสู่อินโดจีน"

 

              


      นายวิชัย โคตรโมลี
         เกษตรอำเภอเพ็ญ

 

 

              

 

     วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
     ปฎิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2561

     แผนปฎิบัติงาน

      
        
 
 

      แผนพัฒนาระดับตำบล

                ตำบลเพ็ญ                              ตำบลจอมศรี
                ตำบลนาพู่                         ตำบลนาบัว 
                ตำบลสุมเส้า                   ตำบลบ้านเหล่า
                ตำบลเชียงหวาง
สารสนเทศการเกษตร
     
องค์ความรู้ (KM)
ประจำปี 2561

        
       องค์ความรู้ ( km) ประจำเดือน
          
        
    
ข่าวการระบาดศัตรูพืช
       
หน่วยงานที่น่าสนใจ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ
สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
สำนักงานเกษตรอำเภอประจักษ์ฯ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี
สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ
สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์
สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ
สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุ
ดจับ

 

 

ข่าวประจำเดือน เมษายน 2561

                

                 ในวันที่ 3 เมษายน 2561 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้
นายธีระพงษ์ สุขประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการระดับ
ตำบล จัดเวทีชุมชนการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ตำบลเชียงหวาง ครั้งที่ 3 ณ ศาลากลางบ้านเชียงหวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเชัียงหวาง โดยมีประชาชนเข้า
ร่วมเวทีชุมชน จำนวน 100 คน

        
      

                วันที่ 5 เมษายน 2561 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนัก
งานเกษตรอำเภอเพ็ญ ร่วมพิธีการจัดทำบันทึกข้อตกลง หรือ MOU โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภาย
ใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ที่ฟ้องฟ้า
หลวง1 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานี เป็นประธานการจัดทำบันทึกข้อตกลง และมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ข้าราชการ หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          
   

              วันที่ 11 เมษายน 2561 นายบุญพร้อม สารพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ
การพิเศษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายวิชัย โคตรโมลี
เกษตรอำเภอเพ็ญ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ขึ้นปีใหม่ไทย

    
       

                วันที่ 18 เมษายน 2561 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้
นายณรงค์ ตอพล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมกับคณะกรรมการระดับตำบล จัดเวที
ชุมชนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลโคกกลาง ครั้งที่3
ณ ศาลากลางบ้าน บ้านทุ่งโคกก่อง ตำบลโคกกลาง โดยมีประชาชนเข้าร่วมเวทีชุมชน จำนวน 90 คน

           
       

        

วันที่ 19 เมษายน 2561 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้ นายบุญพร้อม
สารพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมกับคณะกรรมการระดับตำบล จัดเวที
ชุมชนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลบ้านธาตุ ครั้งที่ 3
ณ ศาลากลางบ้าน บ้านวังน้ำขาว หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านธาตุ โดยมีประชาชนเข้าร่วมเวทีชุมชน จำนวน
92 คน

 

              
 
  

             วันที่ 20 เมษายน 2561 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน
ราชการอำเภอเพ็ญ ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ ตำบลนาพู่ เพื่อร่วมวางแผนการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อน
ที่ในพระราชานุเคราะห์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

         
     

          วันที่ 23 เมษายน 2561 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้ นายบุญพร้อม
ร่วมกับ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาเพ็ญ ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
โพดและมะเขือเทศส่งโรงงานไทยซุน ณ แปลงเกษตรกรบ้านหมูม่น หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านธาตุ

        
     
  
 

                 

                  วันที่ 24 เมษายน 2561 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้
นายธนกฤต จันทคัต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการระดับตำบล
จัดเวทีชุมชนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิจมยั่งยืน ตำบลนาพู่ ครั้งที่ 3
ณ ศาลาวัดบ้านนาพู่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาพู่ โดยมีประชาชนเข้าร่วมเวทีชุมชน จำนวน 100 คน

 

 

  

สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ
             ตำบลเพ็ญ   อำเภอเพ็ญ   จังหวัดอุดรธานี  41150
E-mail : phen@doae.go.th  โทรศัพท์ 0-4227-9137