Untitled Document

คำขวัญอำเภอเพ็ญ "กระติ๊บข้าวใหญ่ บั้งไฟล้าน ตำนานประวัติศาสตพระธาตุนางเพ็ญ เป็นประตูสู่อินโดจีน"

 

              


      นายวิชัย โคตรโมลี
         เกษตรอำเภอเพ็ญ

 

 

              

 

     วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
     ปฎิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2561

     แผนปฎิบัติงาน

      
        
 
 

      แผนพัฒนาระดับตำบล

                ตำบลเพ็ญ                              ตำบลจอมศรี
                ตำบลนาพู่                         ตำบลนาบัว 
                ตำบลสุมเส้า                   ตำบลบ้านเหล่า
                ตำบลเชียงหวาง
สารสนเทศการเกษตร
     
องค์ความรู้ (KM)
ประจำปี 2561

        
                                     องค์ความรู้ ( km) ประจำเดือน
          
        
    
ข่าวการระบาดศัตรูพืช
       
หน่วยงานที่น่าสนใจ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ
สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
สำนักงานเกษตรอำเภอประจักษ์ฯ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี
สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ
สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์
สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ
สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุ
ดจับ

 

 

ข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2561

                      

                วันที่ 1 สืงหาคม 2561 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี อบรมให้ความรู้เรื่องการทำบัญชี
ให้กับคณะกรรมการชุมชน โครงการสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรอำเภอ โดยมี นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
เพ็ญ และตัวแทนชุมชนเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 30 คน

                       

            วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอเพ็ญ และตัวแทนชุมชน ตัวแทนกลุ่มกิจกรรม ร่วมนำเสนอรายละเอียดโครงการสร้างราย
ได้แก่เกษตรกรรายย่อย ปี 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเพ็ญ โดยมี นายชัชวาล ปทานนท์
นายอำเภอเพ็ญ เป็นประธาน

            
      

             วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอเพ็ญ และตัวแทนชุมชนต่างๆ ของอำเภอเพ็ญ เข้าร่วมพิธีลงยามบันทึกข้อตกลง (MOU) การ
ขอรับเงินอุดหนุนจากสำนักงานเกษตรจั้งหวัดอุดรธานี โครงการสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ
โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี มี นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน
ในพิธี มีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่จาก 20 อำเภอเข้าร่วมงาน จำนวน 400 คน

     
           

        วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอเพ็ญ ร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุม
อำเภอ โดยมี นายชัยวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอเพ็ญ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน

       
           

    วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอเพ็ญ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 ณ ห้อง
ฟ้าฟ้าหลวง 1 โรงแรมนภาลัย โดยมี นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เกษตรจังหวัดอุดรธนี เป็นประธาน
ในพิธี  

                    

          วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้ นางสาวพิณนา
วงษ์ศิลป์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่การเกษตร ผู้รับผิดชอบ
งานสถาบันเกษตรกรระดับอำเภอ ครั้งที่ื 1 ปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
โดยมี นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม

       

         วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้ นายธนกฤต
จันทคัต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมประจำเดือนประจำตำบลนาพู่ ณ ศาลา
วัดบ้านดอนหมากแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลนาพู่ โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก เข้าร่วม
ประชุม จำนวน 95 คน

           
     
  
  

                วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอเพ็ญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน
ราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตำบลนาพู่ ร่วมทำกิจกรรมทำบุญจักบาตร วันพระ ในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา ณ วัดป่าชัยนิมิต บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 ตำบลนาพู่ โดยมี นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอ
เพ็ญ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ เข้าร่วมกิจกรรม

 

  

สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ
             ตำบลเพ็ญ   อำเภอเพ็ญ   จังหวัดอุดรธานี  41150
E-mail : phen@doae.go.th  โทรศัพท์ 0-4227-9137