Untitled Document

คำขวัญอำเภอเพ็ญ "กระติ๊บข้าวใหญ่ บั้งไฟล้าน ตำนานประวัติศาสตพระธาตุนางเพ็ญ เป็นประตูสู่อินโดจีน"

 

              


      นายวิชัย โคตรโมลี
         เกษตรอำเภอเพ็ญ

 

 

              

 

     วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
     ปฎิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2561

     แผนปฎิบัติงาน

      
        
 
 

      แผนพัฒนาระดับตำบล

                ตำบลเพ็ญ                              ตำบลจอมศรี
                ตำบลนาพู่                         ตำบลนาบัว 
                ตำบลสุมเส้า                   ตำบลบ้านเหล่า
                ตำบลเชียงหวาง
สารสนเทศการเกษตร
     
องค์ความรู้ (KM)
ประจำปี 2561

        
       องค์ความรู้ ( km) ประจำเดือน
          
        
    
ข่าวการระบาดศัตรูพืช
       
หน่วยงานที่น่าสนใจ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ
สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
สำนักงานเกษตรอำเภอประจักษ์ฯ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี
สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ
สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์
สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านผือ
สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุ
ดจับ

 

 

ข่าวประจำ มิถุนายน 2561

                 

                วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้ นายธีระพงษ์
สุขประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลเตาไห จัดเวทีชุมชน
ครั้งที่ 1 โครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรม สร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย
ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ตำบลเตาไห โดยมีประชาชนเข้าร่วมเวทีชุมชน จำนวน 250 คน

           
      

            วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้ นายธนกฤต
จันทคัต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลนาพู่ จัดเวทีชุมชนครั้งที่ 1
โครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ อาคาร
ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ โดยมีประชาชนเข้าร่วมจัดเวทีชุมชน จำนวน 250 คน

            
   

              ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ออกติดตามผล
การปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอเพ็ญ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาองค์กรปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอเพ็ญ โดยมี นายฐานวัฒน์
ธนาธัญญพิชญ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ ร่วมรับฟังนโยบาย

     
       

     ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี ตรวจเยี่ยม
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญและมอบแนวทางการปฏิบัติตามภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อสร้าง
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ ทั้งยังได้พบปะเกษตรกรผู้นำ
เพื่อรับฟังปัญหาและแนะนำแนวทางการแก้ไข โดยมี นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ และ
เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ ให้การต้อนรับ

           
           

               ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ พร้อมด้วย นายธนกฤต
จันทคัต เกษตรตำบลนาพู่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ ประชาชนชาวตำบลนาพู่ ให้การต้อน
รับ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในการมอบนโยบายและออกติดตามผลการปฏิบัติ
งานในพื้นที่อำเภอเพ็ญ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโครงการไข่ไอโอดิน และโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตำบลนาพู่ ณ อาคารผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่

                 

          วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ พร้อมด้วย นายณรงค์ ตอพล
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมกับ นางนิตยา พากุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถานี
พัฒนาที่ดินอุดรธานี มอบวัสดุและอุปกรณ์ในการทำน้ำหมักชีวภาพ ให้กับเกษตรกรอำเภอเพ็ญ จำนวน 76 ราย ที่ผ่านการอบรม โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรกรใหม่ ถวายในหลวง ณ สำนักงานเกษตร
อำเภอเพ็ญ

    

         ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอำเภอเพ็ญ มอบหมายให้ นายอริยะ
ผิวเหลือง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน จัดอบรมโครงการสร้างทักษะส่งเสริมอาชีพด้านการ
เกษตร กิจกรรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนโนนยางพัฒนา ตำบลเพ็ย รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์
เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 17 ตำบลเพ็ญ โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย

        
     
  
  

                  ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายวิชัย โคตรโมลี เกษตรอเภอเพ็ญ มอบหมายให้
นายธนกฤต จันทค้ต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมโครงการสร้างทักษะส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตร กิจรรมสร้างรายได้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนนาพู่ ตำบลนาพู่ รุ่นที่ 1 ณ ศาลา
ประชาคมบ้านนาพู่ หมู่ที่ 12 ตำบลนาพู่ โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย

                

 

  

สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ
             ตำบลเพ็ญ   อำเภอเพ็ญ   จังหวัดอุดรธานี  41150
E-mail : phen@doae.go.th  โทรศัพท์ 0-4227-9137